TOIMINTAKERTOMUS 2022

KATSAUS TYÖVÄEN ARKISTON KULUNEESEEN VUOTEEN

Arkistonjohtaja Petri Tanskanen

Maailmanlaajuisen pandemian aiheuttanut koronavirus vaikutti Työväen Arkiston toimintaan edelleen vuonna 2022. Viimeisistä asiakaspalvelutoiminnan rajoituksista luovuttiin vasta joulukuun alussa. Asiakaskäyntien ja tutkijasaliin toimitettujen säilytysyksiköiden sekä tietopyyntöjen määrät nousivat selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Sähköisten tutkijapalveluiden tilastoluvut osoittivat nekin kasvua.

Kuluttavista koronavuosista huolimatta jo keväällä oli sopeuduttava uuteen kriisiin: Ukrainan sodan syttyminen ja sen myötä tapahtunut maailmanpoliittisen tilanteen kiristyminen sai yksityiset valtionapuarkistot kiinnittämään erityistä huomiota valmiussuunnitelmiensa tarkistamiseen ja päivittämiseen. Yksityisarkistot kokoontuivat yhteistoiminnassa Kansallisarkiston kanssa asian tiimoilta neljä kertaa toimintavuoden aikana.

Henkilökunnan kanssa käydyissä keskusteluissa pyrittiin peilaamaan pitkään jatkuneen koronapandemian, kiristyneen maailmanpoliittisen tilanteen sekä lähi- ja etätöiden vuorottelun vaikutuksia työssäjaksamiseen, motivaatioon, yhteishenkeen ja mielialaan. Työntekijät ovat edeltävien koronavuosien tapaan halutessaan voineet tehdä osan työviikosta etänä työtehtävien salliessa.

Etätöitä tehdessä työn ja vapaa-ajan rajat saattavat hämärtyä, ja lisäksi suorien ihmiskontaktien väheneminen voi vaikuttaa kuormittavasti. Siksi lähitöiden ja työtovereiden kanssa kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen ja keskustelun merkitystä työhyvinvoinnille on korostettu. Säännöllinen yhteydenpito erityisesti pitempiä etätyöjaksoja tekevien kanssa on erittäin tärkeää. Työssäjaksamisen kannalta on ollut tärkeä korostaa irrottautumista töistä esimerkiksi luonnossa liikkumalla tai harrastamalla jotain muuta mielekästä.

Arkistoaineistoja vastaanotettiin kertomusvuonna hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna, kuitenkin yli 300 hyllymetriä. Työväen muistitietotoimikunnan keruut tuottivat saman määrän keruuvastauksia kuin edellisenäkin vuonna. Arkistotyön painopiste on pandemian aikana muuttunut siten, että arkistoaineiston järjestämisen ja kuvailun ohella on aikaa käytetty paljon mm. kuvailutietojen rikastamiseen ja muistitiedon haastatteluaineiston litterointiin.

Muuttuvaa arkistotyötä pyrittiin huomioimaan myös toiminnan tavoitteita ja käytäntöjä päivittämällä. Loppuvuodesta 2021 aloitettu Työväen Arkiston strategian päivittäminen saatettiin päätökseen kertomusvuonna. Työhön osallistuivat niin Työväen Arkiston Säätiön hallituksen jäsenet kuin arkiston henkilökuntakin.

Koronapandemiasta johtuvien rajoitusten purkamisesta huolimatta valtaosa koti- ja ulkomaisista seminaareista ja tapahtumista järjestettiin yhä hybridinä tai kokonaan verkossa. Myös pitkäjänteisesti harjoitettua yhteistyötä muiden arkistotoimijoiden ja eri yhteistyötahojen kanssa pidettiin yllä pääasiassa etäkokousten avulla. Tämä käytäntö on mahdollistanut nopean ja joustavan keinon kokoontua ajankohtaisten asioiden tiimoilta – samalla aikaa ja ympäristöä säästäen.

Toimintavuoden aikana yksityisten valtionapuarkistojen tiivis ja hedelmällinen keskinäinen yhteistyö ja edunvalvonta jatkuivat edellisvuoden tapaan. Epävarmuutta aiheutti erityisesti huoli toimintaedellytysten turvaamisesta tulevina vuosina, kun kriisien heikentämään julkiseen talouteen kohdistuu suuria säästöpaineita.