TOIMINTAKERTOMUS 2022

HENKILÖKUNTA

TYÖNTEKIJÄT

Työntekijöitä Google Meet -palvelun välityksellä järjestetyssä toimistokokouksessa

Työväen Arkistossa työskenteli 11 valtionavustuksella palkattua henkilöä toistaiseksi voimassa olevin työsopimuksin. Arkisto sai lisätyövoimaa määräaikaisista projekti- ja kesätyöntekijöistä, joiden työpanos oli mahdollinen arkistoaineistojen luovuttajien taloudellisen tuen avulla.

Kaikkiaan arkistossa työskenteli kertomusvuonna vakituisen henkilökunnan rinnalla eri aikoina yhteensä 6 määräaikaista työntekijää ja kaksi TET-harjoittelijaa.


Valtionavustuksella palkatut työntekijät:

Hanna Jäntti, FM, tutkija (osuustoiminta-aineistot, juliste- ja piirustuskokoelmat)

Jani Kaunismäki, tutkimussihteeri (valokuva-, juliste- ja piirustuskokoelmat, it-tuki)

Mikko Kosunen, FM, erikoistutkija (SDP ja sen alaiset organisaatiot, ammattiyhdistysaineistot)

Petri Marjeta, FM, tutkija (SAK ja ammattiyhdistysaineistot, asiakaspalveluvastaava, it-tuki)

Iris Olavinen, VTM, tutkija (henkilöarkistot)

Pete Pesonen, FM, erikoistutkija (muistitieto- ja perinneaineistot), osittaisella tutkimusvapaalla 1.1.–28.2. ja 1.4.–30.9. (työaika 5 pv/kk)

Anna Piispanen, FM, va. tutkija (muistitieto- ja perinneaineistot), Minna Sannikan sijainen 1.1.–28.2. ja 1.4.–30.9.

Kirsti Saarikoski, arkistomestari/siistijä (tutkijasalipalvelu, aineiston ja tilojen huolto)

Minna Sannikka, FM, tutkija (kansalaisjärjestöjen aineistot, muistitieto- ja perinneaineistot), Pete Pesosen sijainen 1.1.–28.2. ja 1.4.–30.9.

Petri Tanskanen, FM, arkistonjohtaja

Timo Tigerstedt, tutkimussihteeri (muistitieto- ja perinneaineistot, it-tuki)

Heta Tolvanen, FM, tutkija (TSL, muut sivistys- ja kulttuuriaineistot)


Ulkopuolisella rahoituksella palkatut määräaikaiset työntekijät:

Matti Hannikainen, VTT, va. erikoistutkija (SDP:n historiankirjoitushanke) 1.1.–31.12.

Sara Itkonen, FM, va. tutkija (SAK:n valokuvat) 14.2.–31.12. (työaika 4 pv/kk)

Anton Kaukiainen, va. tutkimussihteeri (ammattiyhdistysaineistot (JHL ja PAM), Raideammattilaisten ja SAK:n valokuvat) 1.1.–31.12.

Anna Piispanen, FM, va. tutkija (juliste- ja piirustuskokoelmat) 1.3.–31.3. ja 1.10.– 31.12.

Roosa Svensson, yo, kesätyöntekijä (litterointi) 16.6.–15.7.

Aura Tanskanen, koululainen, kesätyöntekijä (litterointi) 1.6.–30.6.


TET-harjoittelijat:

Theo Lastuvka 25.4.–29.4.

Oskar Zsembery 12.5.–25.5.

TYÖNTEKIJÄT
2020–2022

Näet taulukon täysikokoisena klikkaamalla sitä

LUOTTAMUSTEHTÄVÄT JA JÄSENYYDET

Olutkerho Karhu koolla henkilökunnan pikkujoulujen yhteydessä

Anton Kaukiainen

 • Olutkerho Karhun puheenjohtaja

Jani Kaunismäki

 • Työväen Arkiston luottamusmies

Mikko Kosunen

 • Kansan Sivistysrahaston valtuuskunnan varajäsen
 • Pääkaupunkiseudun erityispalvelujen ammattiosasto JHL ry:n hallituksen jäsen
 • SDP:n historiavaltuuskunnan jäsen
 • Työväen Arkiston Säätiön tekninen sihteeri
 • Työväenperinne ry:n hallituksen jäsen
 • Työväentalojen maailmanperintö -projektityöryhmän jäsen
 • Työväentutkimus Vuosikirjan toimituskunnan jäsen

Hanna Jäntti

 • Työsuojeluvaravaltuutettu

Petri Marjeta

 • Pääkaupunkiseudun erityispalvelujen ammattiosasto JHL ry:n taloudenhoitaja, jäsenasiainhoitaja, hallituksen jäsen
 • Työsuojeluvaltuutettu

Pete Pesonen

 • EMUKE, Eduskunnan muistitietoarkiston kehittämisryhmän jäsen
 • Muistitietotutkijoiden verkosto – FOHN ry:n hallituksen jäsen
 • Nordic Labour History Conference 2025 -ohjelmatyöryhmän jäsen
 • Nordic Labour History Networkin johtoryhmän jäsen
 • Pääkaupunkiseudun erityispalvelujen ammattiosasto JHL ry:n hallituksen jäsen
 • Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran hallituksen jäsen
 • Työväen muistitietotoimikunnan sihteeri
 • Työväentutkimus Vuosikirjan toimituskunnan jäsen
 • Vuoden työväentutkimus -palkintoraadin jäsen

Minna Sannikka

 • Sateenkaarihistorian ystävät ry:n hallituksen varajäsen

Petri Tanskanen

 • Arkistojen yhteistyöverkoston jäsen
 • Kansan Sivistysrahaston valtuuskunnan jäsen
 • Nordic Labour History Conference 2025 -ohjelmatyöryhmän jäsen
 • The International Association of Labour History Institutionsin (IALHI) hallituksen jäsen
 • Työväen museoyhdistys ry:n hallituksen jäsen
 • Työväen Sivistysliitto TSL:n edustajiston jäsen
 • Työväenperinnelaitosten perhevapaatyöryhmän jäsen
 • Yksityisarkistojen neuvottelukunnan jäsen
 • Yksityiset keskusarkistot – De privata centralarkiven ry:n (YKA) sihteeri (4.5. asti)
 • Yksityiset keskusarkistot – De privata centralarkiven ry:n (YKA) varapuheenjohtaja (4.5. alkaen)

Heta Tolvanen

 • Laulu ottaa kantaa -portaalin toimituskunnan jäsen
 • Työsuojeluvaravaltuutettu

KOULUTTAUTUMINEN JA TYÖHYVINVOINTI

Työterveyshoitaja Kimi Alin työpaikkatarkastusta tekemässä

Kouluttautuminen

Hanna Jäntti suoritti 28.3.–1.4. JHL-opiston järjestämän työsuojelun peruskurssin.

Työhyvinvointi

Arkistotyö on yksipuolisten ja hankalien työasentojen sekä pölyn ja ajoittain asiakirjoissa esiintyvän homeen vuoksi kuormittavaa. Viileissä arkistomakasiineissa työskentelyyn, arkistonoutoihin ja
näyttöpäätetyöhön liittyy myös omat haittansa ja riskinsä. Henkistä kuormitusta taas ovat erityisesti lisänneet jo lähes kolme vuotta kestänyt koronapandemia sekä työsuhteiden jatkumista ja arkiston toimintaedellytyksiä uhkaava yksityisarkistojen rahoituksen epävarmuus tulevina vuosina.

Jokaisella työntekijällä on käytössään oma työhuone, mikä helpottaa keskittymistä ja pitkäjänteisyyttä vaativaa työskentelyä. Lähityön painottuminen omiin huoneisiin on lisäksi helpottanut henkilökunnalle turvallisten työskentelyolosuhteiden ylläpitämistä korona-aikana. Kaikissa työhuoneissa on myös ilmanpuhdistin, joka suodattaa niin arkistoaineistosta, ulkoa kuin sisätiloistakin tulevia epäpuhtauksia. Jokaisella työntekijällä on käytössä vähintään yksi sähköpöytä, joka mahdollistaa työasentojen vaihtelun työpäivän aikana.

Työpisteitä, laitteita ja ohjelmistoja on pyritty järjestelemään kunkin työntekijän työtehtäviin ja yksilöllisiin tarpeisiin parhaiten soveltuviksi. Kuluneena vuonna erityistä huomiota kiinnitettiin aiemman vuoden tapaan siihen, että laitteistot ja ohjelmistot vastaisivat myös lisääntyneen etätyön tarpeisiin. Työskentelyn tehokkuuden ja ergonomian parantamisen ohella on pyritty edistämään myös työviihtyvyyttä ja -motivaatiota. Tämän työn tukena on käytetty yhdessä työterveyshuollon kanssa laadittuja työpaikkaselvityksiä, joista viimeisin tehtiin kuluneen vuoden toukokuussa.

Työpaikkaselvityksen esikyselyn sekä työterveyshoitajan ja työfysioterapeutin käynnin pohjalta laaditun raportin perusteella työntekijät viihtyvät töissä ja ovat sitoutuneita työtehtäviinsä. Yleinen viihtyvyys ja tyytyväisyys ovat työpaikalla korkealla tasolla. Nämä huomiot toistuivat joulukuussa tehdystä työhyvinvointikyselystä saaduissa vastauksissa. Jonkin verran huolta aiheuttivat mahdollisten tulevien rahoitusleikkausten vaikutukset ja etätöiden vaikutukset työyhteisön yhtenäisyyteen.

Helmikuun alussa aluehallintovirasto teki teemapohjaiseen käytäntöön ja satunnaiseen valintaan perustuvan työsuojelutarkastuksen arkistoon. Tarkastajan lisäksi tarkastukseen osallistuivat arkistonjohtaja ja työsuojeluvaltuutettu. Tarkastuskertomuksessa ei ilmennyt merkittävää huomioitavaa, lainsäädännön määrittelemät asiakirjat oli kertomuksen mukaan kuitenkin asetettava paremmin työntekijöiden nähtäväksi. Kesäkuussa käyttöön otetulle henkilökunnan intrasivustolle on kerätty kaikki vaaditut asiakirjat sekä muuta hyödyllistä tietoa ja ohjeistusta.

Työväen Arkistolla on sopimus työterveydenhuollosta Terveystalon kanssa. Tämä sopimus mahdollistaa henkilökunnalle lakisääteisiä velvoitteita merkittävästi monipuolisemman terveyspalveluiden käytön. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on päivitetty viimeksi vuoden 2019 lopussa. Käytössä on lisäksi varhaisen välittämisen malli ja oma päihdeohjelma.

Työterveyden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi arkistolla kävi tilauksesta hieroja 9 kertaa kuluneen vuoden aikana. Työntekijöillä on lisäksi ollut mahdollisuus käyttää tunti työviikostaan työkykyä ylläpitävään toimintaan.

Henkilökunnan virkistyspäivänä 12.9. vierailtiin musiikkimuseo Famessa. Pikkujoulua vietettiin Designmuseossa vierailemalla ja ravintola Vinkkelissä ruokailemalla 16.12.